Hududeli Yerel Haber Sitesi
Ana Sayfa İLANLAR 7 Şubat 2018 25 Görüntüleme

İHALE İLANI

İHALE İLANI

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIRKİLİS VALİLİĞİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Elektrik Enerji alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İhale Kayıt Numarası : 2018/139561-İdarenina) Adresi : TEKYE MAH.CUMHURİYET CAD. NO:40 79000    HÜKÜMET KONAĞI KİLİS MERKEZ/KİLİSb) Telefon ve faks numarası : 3488134014 – 3488131270c) Elektronik Posta Adresi : 79yaziisleri@icisleri.gov.trç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu malına) Niteliği, türü ve miktarı : Kilis Valiliği Hizmet Binası ,Ek Bina ve İlçe    Hükümet Konakları İçin Serbest piyasadan 528.000    kwh elektrik enerjisi alımı    Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı    içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Teslim yeri : yer: Kilis Hükümet Konağı ile 3 İlçe Hükümet    Konakları ve ekbinada bulunan trafo merkezinde    mevcut, elektrik sayacına sözleşme imzalanması    sonrası saat:00.00’dan başlayarak 31.12.2018    saat:23.59’a kadar teslim edilecektir.c) Teslim tarihi : İşin süresi 1 yıldır. Sözleşmenin imzalanmasının    ardından 01.01.2018 günü sat:00.00’da başlayarak    31.12.2018 günü sat:23.59 arasını kapsar.    Yüklenici mücbir sebepler haricinde enerji    akışının devamlılığını 1 (Bir) yıl boyunca    sağlamakla yükümlüdür3- İhalenina) Yapılacağı yer : Kilis Valiliği Toplantı Salonu 1. Kat- Tekye    Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:40 Merkez    KİLİSb) Tarihi ve saati : 23.02.2018 – 10:004. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurulu) tarafından yayınlanmış olan Enerji Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğine göre Serbest Tüketici Belgesi sahibi olan idareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren; EPDK tarafından düzenlenmiş ve kendilerine verilmiş olan “İlgili Lisanslardan (Üretim Lisansı, Otoprodüktör Lisansı, Otoprodüktör Grubu Lisansı, İletim Lisansı, Toptan Satış Lisansı, Dağıtım Lisansı veya Perakende Satış Lisanslarından) her hangi birisinin aslı veya noter onaylı sureti veya idare tarafından “İdaremizce Aslı Görülmüştür” onaylı sureti teklif ile birlikte sunulacaktır. Bu belgelerden herhangi birini teklifi ile birlikte vermeyen veya usulüne uygun olmayan belge veren istekli teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kilis Valiliği İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Tekye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:40 Merkez KİLİS adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : Kilis Valiliği İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Tekye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:40 Merkez KİLİS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İLAN TARİHİ: 07.02.2018 B-5

İlginizi çekebilir

İLAN

İLAN

Tema Tasarım | Sıcakoğlu Web Tasarım