Hududeli Yerel Haber Sitesi
Ana Sayfa İLANLAR 11 Nisan 2018 4 Görüntüleme

İHALE İLANI

İHALE İLANI
TIBBİ GAZ TÜPÜ SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SURİYE GÖREV GÜCÜ BAŞKANLIĞI
Tıbbi Gaz Tüpü Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/166967
1-İdarenin
a) Adresi : Çevre Yolu Üzeri Öncüpınar Kavşağı No:01 Kilis
Devlet Hastanesi C Blok Kat 2 MERKEZ/KİLİS
b) Telefon ve faks numarası : 3488221111 Dahili 1870 – 3488145531
c) Elektronik Posta Adresi : kilis@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1-Tıbbi Amaçlı Oksijen Gaz Tüpü 50 Lt’lik 120
Adet, 2-Tıbbi Amaçlı Oksijen Gaz Tüpü 10 Lt’lik
120 Adet, 3- Tıbbi Amaçlı Karbondioksit Gaz Tüpü
12 Lt’lik 15 Adet, 4- Azot Protoksit Tüpü 40 Lt’lik
55 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Suriye Görev Gücü Başkanlığına bağlı Suriye
Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesinde bulunan
Çobanbey Hastanesi-El-bab Hastanesi ve Marea
Hastanesi Biyomedikal Depolara teslim
edilecektir.
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip Suriye Fırat
Kalkanı Harekatı Bölgesine geçiş izinleri Suriye
Görev Gücü Başkanlığımızca alınarak, en kısa
sürede Çobanbey-El-Bab ve Marea Hastanelerine
malzemeler TEK SEFERDE teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çevreyolu Üzeri Öncüpınar Kavşağı No:1 Kilis
Devlet Hastanesi C Blok Kat 2 Suriye Görev Gücü
Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 25.04.2018 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İsteklinin vereceği ürünlere ait kataloğu (Başka dilde hazırlanmış ise türkçe tercümesi) ihale teklif zarfında bulunduracaklardır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Sağlık Müdürlüğü Suriye Görev Gücü Başkanlığı Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çevreyolu Üzeri Öncüpınar Kavşağı No:1 Kilis Devlet Hastanesi C Blok Kat 2 Suriye Görev Gücü Başkanlığı Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İLAN TARİHİ: 11.04.2018 B-10

İlginizi çekebilir

İHALE İLANI

İHALE İLANI

Tema Tasarım | Sıcakoğlu Web Tasarım