Gaiplik ilanı 2022/5 Esas

T.C
KİLİS
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/5 Esas
Konu : GAİPLİK İLANI

4721 sayılı TMK’nun 588.maddesi gereğince Kilis ili, Merkez ilçesi, Demirciler Mahallesinde bulunan tapunun 888 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın maliki “SAYİT SÜRMELİ için Kilis Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/11/2010 tarih, 2010/1412 Esas ve 2010/1116 Karar sayılı ilamı ile 3561 sayılı kanun uyarınca Kilis Defterdarının yönetim kayımı olarak atandığını, 3561 sayılı yasa ile ve bu yasaya istinaden çıkarılan Yönetmeliğin 23. Maddesinde kayyımlıkla idare edilen malvarlığının iadesi veya hazineye intikaline ilişkin işlemlerin 7421 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre yürütüleceğinin hüküm altına alındığını, buna göre taşınmazın paydaşlarından “SAYİT SÜRMELİ” için kayyımlık kararı verildiği 26/11/2010 tarihinden itibaren 10 yıllık kayyımlıkla idare edilme süresi dolduğundan ve bu süre içinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmadığından 4721 sayılı Medeni Kanunun 588. Maddesine göre anılan kişinin gaipliğine karar verilmesi ve taşınmazdaki payının Hazine adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir. Gaipliğine karar verilmesi istenen kişi hakkında bilgisi bulunanların 1 ay içinde mahkememize başvurmaları veya mahkememizin 2022/5 Esas sayılı dava dosyasına gerekli bilgileri vermeleri, aksi takdirde gayrimenkulün hissedarlarından idarece hayatta olup olmadığı ve tebligat adresi tespit edilemeyen “SAYİT SÜRMELİ”nin TMK’nun 588.maddesinin 1.fıkrası uyarınca gaipliğine karar verileceği ve ilan süresi içinde hiçbir hak sahibinin ortaya çıkmadığı takdirde gaiplik kararı verilmesi istenilen “SAYİT SÜRMELİ”nin yasal mirasçı sıfatıyla Devlete geçeceği nazara alınarak gaiplik kararı verilmesi istenilen şahsın Kilis ili, Merkez ilçesi, Demirciler Mahallesinde bulunan tapunun 888 ada, 10 parselde kayıtlı taşınmazın Hazine adına tesciline ve mal varlığının hazineye intikaline karar verileceği TMK’nun 33.maddesi uyarınca ilan olunur.

12/01/2022

İlanın devamı için tıklayınız.

"https://www.hududeli.com/wp-content/uploads/2023/06/600x140-012136.png">-->
Etiketler

hududeli79